main image

LASF viešųjų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos aklųjų sporto federacijos
prezidento 2010 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr.VPĮ – 2
VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos aklųjų sporto federacijos (toliau – perkančioji organizacija) viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos mažos vertės (toliau – supaprastinti pirkimai) pirkimų organizavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.
3. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų  pirkimo įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74-2262), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
4. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
5. Supaprastinto pirkimo pradžią ir pabaigą apibrėžia Viešųjų pirkimų Įstatymo 7 straipsnis.
6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

6.1. Pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtintas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus;
6.2. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos darbuotojas (projekto vykdytojas), kuris nurodo poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus, reikalingus projekto įvykdymui;
6.3. Apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;
6.4. Kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.5. Mažos vertės pirkimai – pirkimai, kai prekių ar paslaugų vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt., o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), kuriuos atlieka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija.

7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
8. Atlikdama supaprastintus pirkimus Lietuvos aklųjų sporto federacija vadovaujasi šiomis taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
9. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus Lietuvos aklųjų sporto federacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą. Atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, Lietuvos aklųjų sporto federacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) tiesiogiai prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).


II. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

10. Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo I, IV ir V skyrių reikalavimais bei šiomis taisyklėmis.
11. Supaprastintus pirkimus vykdo Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidento įsakymu patvirtintas pirkimų organizatorius.
12. Lietuvos aklųjų sporto federacijos, atlikdama supaprastintus pirkimus, gali taikyti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus pirkimo būdus bei elektronines procedūras – elektroninį aukcioną ir dinaminę pirkimų sistemą.
13. Lietuvos aklųjų sporto federacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių taisyklių 15 punkte nurodytus atvejus.
14. Apie supaprastintą pirkimą galima neskelbti, jeigu yra bent viena iš šių taisyklių 15 ar 16 punktuose nurodytų sąlygų. Tokiu atveju, išskyrus šių taisyklių 16 punktą, apie tai privaloma paskelbti informacinį pranešimą Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
15. Informaciniai pranešimai apie supaprastintą pirkimą skelbiami kai:

15.1. Perkant paslaugas, prekes ir darbus dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus teikėjas gali pateikti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
15.2. Perkant prekes ir paslaugas pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ir paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis, ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
15.3. Perkamos prekės:
15.3.1. Gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais,    nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
15.3.2. Prekių biržoje yra kotiruojamos prekės;
15.4. Perkamos licenzijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis)     bazėmis;
15.5. Dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

16. Supaprastinti pirkimai neskelbiami, kai:

16.1. Dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
16.2. Atliekami pirkimai pagal šias taisykles priskirtini nedideliems arba mažiems pirkimams;
16.3. Perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriuose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriuose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriuose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ir atliekami darbai;
16.4. Atskiroms pirkimo dalims, kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai yra numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra tokių pirkimo dalių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus;
16.5. Prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;
16.6. Perkant prekes perkami muziejų eksponatai, archyvų ar bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
16.7. Perkant paslaugas:
16.7.1. Perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
16.7.2. Perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos;
16.7.3. Perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.
16.8. Perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

17. Atliekant supaprastintus pirkimus techninė specifikacija rengiama laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų.
18. Lietuvos aklųjų sporto federacija už kiekvieną supaprastintą pirkimą, įskaitant ir supaprastintą pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita pildoma dalimis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui. Pirkimo procedūrų ataskaita neteikiama, kai pirkimas atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba atliekamas mažos vertės pirkimas.
19. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą pirkimo organizatorius registruoja supaprastintų pirkimų žurnale (toliau – Žurnalas). Žurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinto pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodas pagal BVPŽ, pirkimo sutarties sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas, Viešųjų pirkimų sutarties įstatymo, dalis, punktas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliktas supaprastintas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atlikta apklausa, priežastys, kodėl nesudaryta pirkimo sutartis (pildoma, kai nesudaryta pirkimo sutartis, jei reikia – kita su pirkimu susijusi informacija.
20. Vykdant  pirkimą, Pirkimo organizatorius pildo supaprastinto pirkimo pažymą, išskyrus atvejus, kai šių taisyklių nustatyta tvarka pasiūlymą pateikti kreipiamasi į vieną tiekėją.
21. Įvykdžius  pirkimo procedūras, rengiamas sutarties projektas (jeigu jis neparengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis), derinamas su buhalterija bei prezidentu ir organizuojamas pirkimo sutarties pasirašymas.
22. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt.
23. Pirkimo  sutartys,  paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymų nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
24. Lietuvos aklųjų sporto federacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus raštu pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą, kurioje atsispindi:

24.1. pagal preliminariąsias sutartis sudarytos pagrindinės pirkimo sutartys;
24.2. suprastinti pirkimai, atlikti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;
24.3. mažos vertės pirkimai.

 

 

III MAŽOS VERTĖS PIRKIMO YPATUMAI

25. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. litų, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio).
26. Mažos vertės pirkimus paprastai atlieka Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas.
27. Apie mažos vertės pirkimus neskelbiama, tačiau Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie juos gali būti skelbiama, jei pirkimo organizatorius arba Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas negali nuspręsti, kurį tiekėją (tiekėjus) apklausti dėl pasiūlymo pirkti prekes, paslaugas ar darbus pateikimo.
28. Mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu.
29. Vykdant pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal Lietuvos aklųjų sporto federacijos keliamus reikalavimus. Vertinami tik Lietuvos aklųjų sporto federacijos poreikius ir nustatytus reikalavimus atitinkantys tiekėjų siūlymai. Vertinama tik pagal tiekėjams apklausos metu nurodytus kriterijus. Geriausiu laikomas ekonomiškiausias siūlymas arba tas siūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina.
30. Apklausiant tiekėjus, jeigu tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, Lietuvos aklųjų sporto federacija pirkimo dokumentuose gali numatyti, kad apklausos metu gali būti deramasi dėl palankesnių tiekėjo siūlomų pirkimo sąlygų. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją ar kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.
31. Vykdant pirkimą apklausos būdu, konkretus pasiūlymų terminas yra nurodomas pirkimo dokumentuose arba tiekėjui kreipiantis žodžiu.
32. Turi būti apklausti ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai arba vienas tiekėjas, jeigu yra bent viena iš taisyklių 34 punkte nurodytų aplinkybių. Pirkimas laikomas įvykusiu, jeigu bent vienas tiekėjas pateikė pasiūlymą ir šis neatmetamas.
33. Mažiau tiekėjų, negu nustatyta Taisyklių 32 punkte, gali būti apklausiami šiais atvejais:

33.1. paskelbus apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje sužinoma, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali pateikti reikiamų prekių, atlikti darbų ar suteikti paslaugų;
33.2. perkama pagal Taisyklių 35 punkto reikalavimus;
33.3. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalauja neproporcingai didelių Komisijos ar Pirkimų organizatoriaus pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;
33.4. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Lietuvos aklųjų sporto federacijos delsimo arba neveiklumo.

34. Vienas tiekėjas, tiesiogiai kreipiantis į jį pateikti siūlymą ar sudaryti sutartį, gali būti apklausiamas jeigu:

34.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
34.2. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse negauta pasiūlymų;
34.3. dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus, ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos; taip pat jeigu Lietuvos aklųjų sporto federacija įprasta praktika sužino, kad yra vienas tiekėjas, galintis pateikti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus;
34.4. sutarties vertė perkant prekes ar paslaugas neviršija 10 tūkst. Lt, o perkant darbus – 30 tūkst. Lt. Tokių pirkimų metu sudaromų to paties tipo sutarčių, skirtų tam pačiam objektui, bendra vertė negali viršyti 40 tūkst. litų per finansinius metus;
34.5. Lietuvos aklųjų sporto federacija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant jas su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos pirkimo sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 50 procentų pradinės sutarties vertės;
34.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
34.7. perkamos svečių, sportininkų maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos;
34.8. perkami meno kūriniai, dovanos, suvenyrai;
34.9. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalauja neproporcingai didelių Pirkimų organizatoriaus pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;
34.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos;
34.11. perkant iš esamo tiekėjo naujas prekes, paslaugas ar darbus tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį su ta sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą, ir skelbime buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, numatyta galimybė pirkti papildomai, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip treji metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;
34.12. dėl įvykių, kurių Lietuvos aklųjų sporto federacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Lietuvos aklųjų sporto federacijos;
34.13. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, mokomoji, teisinė literatūra, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
34.14. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
34.15. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
34.16. už prekes atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (pvz., karštas, šaltas vanduo, dujos, elektra, pašto ženklai ir pan.);
34.17. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;
34.18. kai susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis);
34.19. esant kitoms objektyviai pateisintoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau kaip vieną tiekėją;

35. Rinkdamasi tiekėjus apklausai, Lietuvos aklųjų sporto federacija privalo įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Perkant iš socialinių įmonių, įmonių, kuriuose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriuose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių veikla nėra įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriuose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų, turi būti siekiama apklausti visas įmones, kurios siūlo perkamas prekes, paslaugas ar darbus ir yra paskelbusios prekių, paslaugų ar darbų sąrašus CVP IS.
36. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, bet visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Lietuvos aklųjų sporto federacijai kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, į apklausą turi būti kviečiami visi pasiūlymus pateikę dalyviai, atitinkantys įvykusiame supaprastintame konkurse nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
37. Apklausa raštu atliekama, kai vykdomas pirkimas negali būti priskiriamas nedidelės vertės pirkimui. Apklausiant raštu paklausimai pateikiami paštu, faksu, elektroniniu paštu arba asmeniškai. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma.
38. Jeigu apklausiant tiekėjus paaiškėja, kad reikia pakeisti Lietuvos aklųjų sporto federacijos pageidaujamo pirkimo objekto savybes ar kitas pirkimo sąlygas, Pirkimo organizatorius turi tai padaryti, prireikus derindamas su Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentu, vyr. buhaltere, ir iš naujo apklausti jau anksčiau apklaustus tiekėjus, o prireikus ir kitus tiekėjus.
39. Apklausos metu (išskyrus atvejus, kai apklausa atliekama analizuojant viešai paskelbtą informaciją) tiekėjams turi būti pateikiama bent jau ši informacija:

39.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybės ir svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos;
39.2. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma sutartis;
39.3. ką turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia forma (rašytine ar žodine) ir iki kada jis tai turi padaryti;
39.4. kaip Lietuvos aklųjų sporto federacija informuos tiekėją apie sprendimą su juo sudaryti pirkimo sutartį (jeigu apklausa atliekama raštu, tiekėjai apie pirkimo procedūros rezultatus informuojami raštu).

40. Jeigu apklausiamas tik vienas tiekėjas, jam gali būti teikiama ne visa Taisyklių 39 punkte nurodyta informacija jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.
41. Pirkimo  organizatorius  turi  įsitikinti,  kad  siūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti sutartį. Tam gali būti keliami reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir prašoma suteikti atitinkamos informacijos. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją apie kvalifikaciją. Nei keliami reikalavimai, nei prašoma informacija negali dirbtinai diskriminuoti tiekėjų.
42. Apklausiant tiekėją ar tiekėjus atskirai kreipiantis, pirkimų organizatorius turi atsakyti į visus tiekėjo paklausimus dėl pirkimo, kad šis galėtų geriau suprasti Lietuvos aklųjų sporto federacijos poreikius. Tiekėjui negali būti pateikta informacija, kuri pažeistų Lietuvos aklųjų sporto federacijos įsipareigojimus neatskleisti komercinės informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesams ir trukdytų sąžiningai konkurencijai.
43. Dėl to paties pirkimo apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija.
44. Raštu pateikti tiekėjų atsakymai ir (ar) informacija gauta iš viešųjų šaltinių (pvz., reklama internete, katalogai, bukletai, skrajutės ir kt.) fiksuojami tiekėjų apklausos pažymoje. Apklausos pažymos pildyti nereikia, jei apklausiamas tik vienas tiekėjas.
45. Pirkimą atliekant apklausos būdu, galima naudotis Centriniu viešųjų pirkimų portalu (www.cvpp.lt). Naudodamiesi portalu, pirkimus atliekantys asmenys gali peržiūrėti katalogus, kuriuose tiekėjai skelbia apie tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus, parašyti pasirinktiems tiekėjams, perskaityti iš tiekėjų gautą informaciją, palaikyti ryšį su tiekėjais, užsakyti prekių, paslaugų ar darbų. Pirkimas, atliktas naudojantis Centriniu viešųjų pirkimų portalu, prilyginamas pirkimui, kuriuo metu tiekėjų apklausa atliekama raštu.
46. Raštu atliekamos apklausos siūlymų terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys dienos nuo kvietimo dalyvauti išsiuntimo dienos. Šis terminas gali būti netaikomas, jei žodžiu kreipiamasi į tiekėjus (-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.
47. Tiekėjo siūlymo tikrinimo tikslas – įsitikinti, ar siūlymas atitinka Lietuvos aklųjų sporto federacijos poreikius ir iškeltus reikalavimus, o tiekėjų siūlymų vertinimo tikslas – išsirinkti geriausią siūlymą, kurį pateikusiam tiekėjui Lietuvos aklųjų sporto federacija siūlys sudaryti pirkimo sutartį.
48. Tiekėjų siūlymus vertina pirkimo organizatorius, vykdydamas tiekėjų apklausą.
49. Kai tiekėjai apklausiami raštu, privaloma raštu juos informuoti apie priimtą sprendimą dėl laimėtojo arba apie priimtą sprendimą nutraukti pirkimą.
50. Atliekant mažos vertės pirkimus privaloma laikytis bendravimo ir keitimosi informacija reikalavimų: priemonės, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinėmis ir ryšių technologijos priemonėmis;
51. Atliekant mažos vertės pirkimus techninė specifikacija nerengiama, jeigu kvietime pateikti pasiūlymą nenurodoma kitaip.
52. Sudarant mažos vertės pirkimų sutartis raštu privaloma laikytis šių reikalavimų:

52.1. pirkimo sutartis ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui sudaryti tik laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų;
52.2. pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas;
52.3. pirkimo sutartis negali būti sudaroma tol, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus atvejus kai:
52.3.1. pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimo sistemą;
52.3.2. pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
52.4. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. litų.

53. Atliekant mažos vertės pirkimą pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai neteikiama.
54. Pirkimo ataskaitos apie įvykdytas ar nutrauktas mažos vertės pirkimo sutartis (preliminarias sutartis) Viešųjų pirkimų tarnybai neteikiamos.

IV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

55. Visi tiekėjai turi teisę pateikti Lietuvos aklųjų sporto federacijai pretenziją dėl pirkimo dokumentų, supaprastinto pirkimo procedūrų, su supaprastintu pirkimu susijusių Lietuvos aklųjų sporto federacijos veiksmų ar neveikimo jeigu mano, kad tai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus. Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
56. Tiekėjų  pretenzijas  nagrinėja  Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidento paskirtas darbuotojas. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis paskirto darbuotojo išvadomis, priima Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt