main image

Lengvosios atletikos taisyklės


IBSA LENGVOSIOS ATLETIKOS TAISYKLĖS

I.    BENDROS  TAISYKLĖS

1.    PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1.1    Visais atvejais taikomos dabartinės IAAF, tarptautinės mėgėjų lengvosios atletikos federacijos, taisyklės, išskyrus tuos atvejus, kuriems galioja žemiau išvardyti papildymai ir pakeitimai.
1.2    Jei būtų kokių nors nesusipratimų dėl  IBSA Taisyklių, tuomet galioja angliškoji versija.

2.    KAS GALI DALYVAUTI

2.1    Varžybose gali dalyvauti IBSA B1, B2 ir B3 grupės, kurios apibūdinamos žemiau 3 skyriuje.

3.    KLASIFIKACIJA

B1:  Nuo visiško šviesos nematymo bet kuria akimi iki ribos, kai šviesa truputį matoma, bet nesugebama atskirti rankos kontūrų bet kokiu atstumu ir bet kuria kryptimi.

B2: Nuo sugebėjimo atskirti rankos kontūrus iki 2/60 regėjimo aštrumo bei/arba mažesnio nei 5 laipsnių regėjimo lauko.

B3:  Nuo 2/60 iki 6/60 regėjimo aštrumo bei/arba nuo 5 iki 20 laipsnių regėjimo lauko.

Klasifikacija pateikta pagal geriausią abiejų akių korekciją. (t. y. visi sportininkai, nešiojantys kontaktinius ar korekcinius lęšius, privalo juos dėvėti klasifikacijos nustatymo metu, nepriklausomai nuo to, ar jie ketina dalyvauti varžybose su lęšiais, ar be jų).

4.    PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ MODIFIKACIJOS IR ĮRANGA

4.1    B1 GRUPEI:

B1 grupės sportininkai privalo dėvėti patvirtintus nepermatomus akinius arba atitinkamą jų pakaitalą visose metimo ir bėgimo rungtyse įskaitant ir 1500 m rungtį. Nepermatomus akinius arba jų pakaitalą privalo patvirtinti už tai atsakingas techninis pareigūnas. Vieną kartą patvirtintus akinius privaloma turėti su savimi, kad prireikus būtų galima patikrinti. Ne varžybų metu sportininkas gali nusiimti akinius ar jų pakaitalą.

Šiai grupei leidžiama naudotis garsiniais signalais, kaip kad nurodyta žemiau šiose taisyklėse. Tačiau draudžiamos bet kokios esamos įrangos vizualinės modifikacijos, išskyrus linijinio ženklinimo pritaikymą startui bei estafetės perdavimams, kaip kad nurodyta žemiau.

B1 grupės rungtyse, kuriose naudojama garsinė pagalba (pvz. šuolio į tolį, trišuolio ar šuolio į aukštį rungtyse), žiūrovai privalo laikytis visiškos tylos.

PASTABA: Jei įmanoma, siekiant garantuoti tylą rungtyse, kuriose naudojama garsinė pagalba, tokios rungtys turi būti numatytos atskirai nuo kitų bėgimo rungčių.

4.2    B2 GRUPEI

Leidžiamos vizualinės esamos įrangos modifikacijos (pvz. milteliai, kūgiai, vėliavėlės, ir pan.). Taip pat gali būti naudojami garsiniai signalai.

4.3 B3 GRUPEI

Privaloma griežtai laikytis IAAF Taisyklių, išskyrus žemiau pateiktus atvejus.

4.4    KURTIEJI-AKLIEJI SPORTININKAI

IBSA pripažįsta specialias kurčiųjų-aklųjų sportininkų reikmes ir siekia paskatinti bei palengvinti jų dalyvavimą IBSA varžybose. Tais atvejais, kai kurtieji-aklieji sportininkai dalyvauja varžybose, būtina šiek tiek modifikuoti dabartines IBSA taisykles. Tokios modifikacijos (pakeitimai) leidžiami tik tuomet, jei juos prieš tai patvirtina atsakingas IBSA pareigūnas. Iš esmės, neleidžiamos jokios taisyklių modifikacijos, kurios sukeltų nepatogumų ar kliūčių bet kuriam kitam sportininkui.

4.5 Pagrindinėse varžybose rekomenduojama įrengti videokameras, fiksuojančias visus estafečių perdavimus.

5    RUNGTYS

IBSA varžybų programoje pripažįstamos šios rungtys:

5.4    BĖGIMO RUNGTYS

B1

100 m (V/M)
200 m (V/M)
400 m (V/M)
800 m (V/M)
1500 m (V/M)
5000 m (V/M)
10000 m (V)
Maratonas (V/M)

B2

100 m (V/M)
200 m (V/M)
400 m (V/M)
800 m (V/M)
1500 m (V/M)
5000 m (V/M)
10000 m (V)
Maratonas (V/M)

B3

100 m (V/M)
200 m (V/M)
400 m (V/M)
800 m (V/M)
1500 m (V/M)
5000 m (V/M)
10000 m (V)
Maratonas (V/M)

5.4.1    DAUGIAGRUPĖ

4 x 100 m estafetė (V/M)
4 x 100 m estafetė (V/M)

5.2 LAUKO RUNGTYS

B1

Šuolis į tolį (V/M)
Trišuolis (V/M)
Šuolis į aukštį (V/M)
Disko metimas (V/M)
Ieties metimas (V/M)
Rutulio stūmimas (V/M)
Kūjo metimas (V)

B2

Šuolis į tolį (V/M)
Trišuolis (V/M)
Šuolis į aukštį (V/M)
Disko metimas (V/M)
Ieties metimas (V/M)
Rutulio stūmimas (V/M)
Kūjo metimas (V)

B3

Šuolis į tolį (V/M)
Trišuolis (V/M)
Šuolis į aukštį (V/M)
Disko metimas (V/M)
Ieties metimas (V/M)
Rutulio stūmimas (V/M)
Kūjo metimas (V)

5.2.1 ĮRANKIŲ SVORIS

Metimo rungtyse naudojamų įrankių svoriai yra tokie:

Disko metimasIeties metimas    Rutulio stūmimas    Kūjo metimas

Moterys    1.0 kg        600 kg            4.0 kg

Vyrai        2.0 kg        800 g            7.26 kg    7.26 kg

5.3 DAUGIAKOVĖS RUNGTYS

B1

Penkiakovė (V/M)

B2

Penkiakovė (V/M)

B3

Penkiakovė (V/M)

Vyrų penkiakovę sudaro penkios rungtys, kurios vykdomos vieną dieną tokia tvarka:

Šuolis į tolį, Ieties metimas, 100 m, Disko metimas ir 1500 m.

Moterų penkiakovę sudaro penkios rungtys, kurios vykdomos vieną dieną tokia tvarka:

Šuolis į tolį, Rutulio stūmimas, 100 m, Disko metimas ir 800 m.

5.3.1 Rezultatai apskaičiuojami pagal IAAF rezultatų lenteles. Moterų disko metimo ir 100 m bėgimo rungčių rezultatai apskaičiuojami pagal lenteles, pateiktas A Priede.

5.4 JAUNIMO RUNGTYS

5.4.1 Išskiriamos dvi amžiaus grupės.

Jaunučių grupę sudaro visi sportininkai iki 14 metų baigiant varžybų metų gruodžio 31 diena.

Jaunimo grupę sudaro visi sportininkai iki 17 metų baigiant varžybų metų gruodžio 31 diena, bet ne jaunesni nei 14 metų.

Jaunimo varžybų rungtys:

Jaunučių grupė

60 m
300 m
600 m

Šuolis į tolį

Kamuoliuko metimas (beisbolo 150 g)
Rutulio stūmimas (3 kg)
4 x 60 estafetė

Jaunimo grupė

100 m
400 m
800 m
1500 m
Šuolis į tolį
Šuolis į aukštį
Ieties metimas (600 g)
Rutulio stūmimas (vaikinams 5 kg; merginoms 4 kg)
4 x 200 estafetė

PASTABA: Jaunimo varžybų organizatoriams rekomenduojama išsirinkti iš rungčių sąrašo atsižvelgiant į konkrečių varžybų sąlygas, bei į tų varžybų reikalavimus atskiriems sportininkams.

5.4.2 KAMUOLIUKO METIMAS

Išskyrus tai, kad šioje rungtyje vietoj ieties yra metamas kamuoliukas, visur kitur šioje rungtyje taikomos IAAF Ieties metimo taisyklės. Kiekvieno metimo matavimas atliekamas iškart po metimo pradedant nuo tos vietos (taško), kur kamuoliukas pirmą kartą paliečia žemę.

5.5 UŽDARŲ PATALPŲ RUNGTYS

IBSA pripažįstamos šios uždarų patalpų vyrų ir moterų rungtys:

60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m,
šuolis į aukštį, šuolis į tolį, trišuolis, rutulio stūmimas.

II.    VARŽYBŲ TAISYKLĖS

6. VARŽYBŲ ZONOS PRIEINAMUMAS

6.1 LYDINTIEJI IR/ARBA LYDERIAI

6.1.1 Tik B1 ir B2 grupių sportininkų lydintiesiems arba lyderiams leidžiama lydėti sportininkus į bėgimo takelį ar į metimo ir šuolių sektorius. Šie asmenys, atliekantys lydinčiųjų ar lyderių vaidmenį, privalo dėvėti atpažįstamąsias  ryškios spalvos liemenes, kuriomis aprūpina Organizacinis komitetas (žr. 7.4.8).

6.1.2 B1 grupės sportininkai, dalyvaujantys trišuolio, šuolio į tolį bei šuolio į aukštį rungtyse, gali naudotis šauklio teikiama garsine pagalba artinantis prie šuoliaduobės, bei lyderio paslaugomis padedant orientuotis sportininkui bėgimo takelyje.

6.1.3 B2 grupės sportininkus šuolių rungtyse į varžybų zoną gali palydėti vienas asmuo, kuris yra kaip šauklys ir/arba lyderis. Jokie kiti pašaliniai asmenys į varžybų zoną neįleidžiami.

6.2 LAIKO APRIBOJIMAI METIMŲ/STŪMIMŲ/ŠUOLIŲ RUNGTYSE

6.2.1 Metimų/stūmimų/šuolių rungtyse, kuriose sportininkams padeda šaukliai arba lyderiai, laikas, leidžiamas bandymui, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai atsakingas teisėjas įsitikina, kad sportininkas yra visiškai orientuotas.

PASTABA: Jei sportininkas(-ė) praranda orientaciją ir jį(ją) reikia perorientuoti, tada laikrodis sustabdomas, ir paleidžiamas iškart, kai tik sportininkas susiorientuoja (laikas pridedamas prie jau pradėto anksčiau skaičiuoti laiko).

7. BĖGIMO VARŽYBŲ TAISYKLĖS

7.1 100 M BĖGIMO RUNGTIS B1 GRUPEI

7.1.1 ELITINĖS VARŽYBOS

Pasaulio čempionatuose, parolimpinėse žaidynėse ir kitose elitinėse tarptautinėse varžybose 100 m bėgimo rungtis B1 grupei organizuojama lenktynių keturiems sportininkams su lyderiais pagrindu, su parengtiniais turais, pusfinaliais ir finalais. (Taisyklės 7.2 punkte paminėtose varžybose taikomos remiantis tuo pačiu pagrindu.)????????

7.1.2 Kontinentinio, pasaulinio ar parolimpinio lygio varžybose taikomos TAMF (IAAF) starto taisyklės. Sportininkai ir lyderiai privalo naudoti starto kaladėles.

7.1.4 KITOS VARŽYBOS

Kitokio lygio varžybose, ir ypač varžybose, siekiančiose vystyti jaunimo sportą bei sportą apskritai, ši rungtis gali būti organizuojama kaip kiekvieno dalyvio paeiliui individualių išmatuotų bėgimų serija. Rezultatai nustatomi parodytus laikus išdėstant pirmumo eile.

7.1.3 Jei 100 m bėgimą organizuojant kaip individualius išmatuotus bėgimus yra daugiau nei šeši dalyviai, tada rungtis organizuojama vienu kvalifikaciniu ratu ir vienu finalu, į kurį patenka sportininkai, parodę šešis geriausius laikus.

7.1.4 Tvarka, pagal kurią bėgs sportininkai, pirmiausia nustatoma burtais. Tačiau finaluose bėgimo tvarka yra tokia: greičiausias kvalifikacinio turo bėgikas bėga paskutinis, antras pagal greitį – priešpaskutinis, ir t.t.

7.1.5 Jei yra lygiosios dėl pirmos vietos, visi bėgikai, turintys lygiąsias, varžosi dar kartą, jei tai įmanoma. Jei ne, rezultatas lieka toks, koks yra.

7.1.6 B1 grupės sprinteris, dalyvaujantis varžybose, pagrįstose individualiais išmatuotais bėgimais, gali bėgti padedamas ne daugiau kaip dviejų šauklių, kurių vienas privalo pasilikti už finišo linijos. Jokių apribojimų antrojo šauklio pozicijoms nėra (jei naudojamasi antrojo šauklio pagalba), išskyrus tai, kad jis/ji negali kirsti finišo linijos anksčiau už patį sportininką.

Šauklys atsako už tai, kad sportininkas būtų tinkamai orientuotas starto pozicijoje, bei lydi jį/ją visoje lenktynių trasoje.

7.1.7 B1 grupės sprinteris varžybose, pagrįstose individualiais išmatuotais bėgimais, gali taip pat naudotis lyderio pagalba.

7.1.8 Atlikti pakartotiną bandymą galima reikalauti tik tuomet, kai tam tikros aplinkybės, nesančios sportininko ar šauklio/lyderio (kaip komandos) valioje, sutrukdo sportininko pasirodymui.

7.1.9 Neelitinio lygio varžybose sportininkai B1 ir B2 grupių sprinto rungtyse 100–400m gali pasirinkti startą su arba be starto kaladėlių, arba aukštą startą.

7.2 200M-800M B1 GRUPEI

7.2.1 B1 grupės bėgikai bėga lydimi lyderio. Kievienam bėgikui skiriami du takeliai – jam pačiam ir jo lyderiui. Tokiu paskirstymu apibrėžiamas sportininko takelis, ir todėl tiek bėgikas, tiek jo lyderis privalo pasilikti tame pačiame takelyje nuo starto iki finišo. Nesvarbu, ar sportininkas bėga lyderio viduje ar išorėje “komandos” atžvilgiu, šis pasirinkimas neturi įtakos takelio paskyrimui ar starto linijai.

7.2.2 Starto linijos žemame starte yra žymimos IAAF linijoms 1, 3, 5, 7, ir t.t. Šios linijos turi būti pratęstos atitinkamai ir per IAAF linijas 2, 4, 6 ir 8, naudojant tos pačios spalvos kaip visi IAAF žymėjimai juostą.

7.3 B2 GRUPĖ

7.3.1 B2 grupės sportininkai turi teisę gauti du bėgimo takelius (sau ir lyderiams) visuose bėgimuose, kurie bėgami takeliuose, bei 800m startuose takeliuose. Kai du takeliai yra skiriami B2 grupės sportininkui ir jo lyderiui, takelio sąlygoms taikoma Taisyklė Nr. 7.2.

7.3.2 B2 grupės sportininkui leidžiama pasirinkti naudotis lyderio pagalba visose bėgimo rungtyse. Tokiu atveju jam taikomos taisyklės dėl B1 grupės lyderiavimo.

7.3.3 Kontinentinio, Pasaulio ar parolipinio lygio varžybose taikomi IAAF starto nuostatai. Sportininkai ir lyderiai privalo naudoti starto blokelius.

7.4 Lyderiavimo metodai

7.4.1 Sportininkai yra skatinami atsivežti savo lyderius į varžybas. Tačiau organizatoriai esant reikalui aprūpina lyderiu, jei iš anksto apie tai buvo nurodyta paraiškoje (kartu su specifinėmis pageidaujamo pagalbinio asmens detalėmis).

7.4.2 Sportininkas ir lyderis varžybose laikomi komanda.

7.4.3 Kai aklas bėgikas kerta finišo liniją ar įeina į estafetės lazdelės perėmimo sektorių bėgdamas estafetę, lyderis  privalo būti už sportininko.

7.4.4 Lyderiavimo metodus renkasi pats sportininkas. Jis arba ji gali pasirinkti alkūnę, virvelę ar laisvą bėgimą. Draudžiama laikyti sportininką ar sportininko drabužį. Draudžiama stipriai suveržti ar pririšti sportininko rankas prie lyderio rankų. Virvelė turi būti mažiausiai 5 cm atstumu tarp lyderio ir sportininko rankų. Papildomai bėgikui leidžiama naudotis žodinėmis lyderio instrukcijomis.

Lyderiams draudžiama naudotis dviračiais ar kitomis mechaninėmis transporto priemonėmis.

7.4.5 Bet kuriuo momentu lyderiui draudžiama traukti ar stumti sportininką į priekį. Už šios taisyklės pažeidimą baudžiama diskvalifikavimu.

7.4.6 Nepriklausomai nuo to, naudojamasi virvele ar ne, sportininkas ir lyderis turi būti ne toliau kaip 0,5 m vienas nuo kito bet kuriuo momentu.

PASTABA: Kai dėl kažkokių ypatingų ar atsitiktinių aplinkybių ši taisyklė pažeidžiama, tik IBSA Techninis Pareigūnas gali nuspręsti,  diskvalifikuoti ar ne sportininką. Priimant tokį sprendimą, turi būti atsižvelgiama į bet kokio pavojaus sukėlimą ar žalos padarymą kitam sportininkui, dalyvaujančiam tose pačiose lenktynėse.

7.4.7 Vidutinių ar ilgų distancijų bėgimuose (virš 400m) leidžiama naudotis gviejų lygerių pagalba. Kiekvienam sportininkui leidžiama tik vieną kartą pakeisti tyderį. Keitimas (apsiketimas) turi vykti nesudarydamas jokių kliūčių kitiems bėgikams, bėgimo takelio tiesėje.
Apie ketinimą keisti lyderius turi būti iš anksto pranešta distancijos teisėjui bei IBSA Techniniam Pareigūnui. Techniniai pareigūnai nustato apsiketimo sąlygas ir iš anksto apie jas praneša varžybų dalyviams.

7.4.8 Lyderiai privalo devėti ryškią oranžinę bėgimo aprangą, kuri leidžia juos aiškiai atskirti nuo sportininkų. Šia apranga aprūpina Organizacinis Komitetas, pasitaręs su IBSA Techninio Pareigūnu ir gavęs jo sutikimą.

7.5 MARATONO BĖGIMAS

7.5.1    Maratoną bėga visų – B1, B2 ir B3 – grupių sportininkai kartu.

7.5.2    Maratoniniame bėgime organizatoriai sportininkams suteikia numerius, pagal kuriuos atskiriamos B1, B2 ir/arba B3 grupės.

7.5.3    Sportininkai ir jų lyderiai turi teisę pasinaudoti pagalba maitinimo stotyse.

PASTABA: Organizatoriai privalo užtikrinti, kad teisėjai būtų susipažinę su specifinėmis saugumo problemomis, atsirandančiomis pateikiant gėrimus akliems ir silpnaregiams sportininkams, ir kad visi padėjėjai būtų atitinkamai apmokyti/paruošti.

7.5.4    Finišavimo tvarka nustatoma visoms trims grupėms.

7.5.5    B1 ir B2 sportininkai gali pasinaudoti daugiausia 4 lyderių pagalba, bet jų keitimas gali būti atliekamas tik 10, 20 ar 30 kilometruose. Jokiam bėgikui neleidžiama naudotis daugiau kaip vieno lyderio pagalba vienu metu. Visi kiti lyderiai, nelydintys bėgiko, privalo pasitraukti iš maratono trasos.

PASTABA: Griežtai rekomenduojama, kad organizatoriai privalo užtikrinti bėgimą visiškai geromis dienos šviesos sąlygomis.

7.6    ESTAFETĖS BĖGIMAI

7.6.1    Estafetės komanda privalo turėti mažiausiai vieną B1 ir vieną B2 bėgiką. Estafetės komandoje gali būti ne daugiau kaip vienas B3 bėgikas.

7.6.2    Bėgikai perima estafetės lazdelę.

7.6.3    Kiekvienai komandai skirami du bėgimo takeliai.

7.6.4    Naudojamos IAAF keitimosi zonos. Linijos, žyminčios estafetės lazdelės perėmimo zoną, yra 1, 3, 5 ir 7 takeliuose. Būtina pratęsti šias linijas (ir starto linijas) į šalia esantį takelį tam, kad būtų laikomasi  taisyklės Nr. 7.7.3 reikalavimų. Starto ir pasikeitimo dėžės takeliai pratęsiami tokios pačios spalvos, kaip ir IAAF takelių žymėjimų, lipnia juosta.

7.6.5    Sąžiningu apsikeitimu laikomas toks apsikeitimas, kai perduodantis estafetę bėgikas perduoda lazdelę toliau bėgančiam bėgikui estafetės lazdelės priėmimo zonos ribose. Apsikeitimas lazdele gali vykti tiek tarp lyderių, tiek tarp sportininkų be jokių apribojimų, išskyrus tai, kad būtina laikytis sąlygų, nurodytų 7.4 punkte. Lyderis privalo būti už perimančio estafetę bėgiko nugaros įžengimo į pasikeitimo zoną momentu. Tiek estafetę tęsiantis bėgikas, tiek lyderis privalo būti pasiketimo zonoje tuo momentu, kai perduodama estafetės lazdelė.

7.6.6    Kai tik laukiantis bėgikas palieka priėmimo zoną, jis/ji neturi teisės dar kartą įeiti į priėmimo zoną.

7.6.7    Kiekvienoje priėmimo zonoje bus paskirta po vieną teisėją vienai estafetės komandai.

7.6.8    Apsikeitimo zonoje vienam lyderiui leidžiama užeiti į bėgimo takelį tam, kad jis padėtų susiorientuoti B2 bėgikui, ketinančiam bėgti be lyderio. Lyderis privalo pasilikti padėtyje, kuri netrukdo vykdyti bėgimo.

7.6.9    4 X 100m estafetė bėgama tik takeliuose, ir kiekvienai komandai skiriami du takeliai. Pasiketimo zonos yra 1, 3, 5, 7, ir t.t. takeliai. (Žr. 7.2 taisyklę, viršuje).

7.6.10    4 X 100m estafetė: Starte ir pirmajame rate kiekvienai komandai skiriami du takeliai, o pirmasis apsikeitimas vyksta 1, 3, 5, 7, ir t.t. takeliuose.

7.6.11    Takelių žymėjimai startui ir apsikeitimui turi būti pratęsti dviejų takelių išorėje, naudojant lipnią juostą, kurios spalva tokia pat, kaip ir originalių IAAF takelių žymėjimų.

7.7    Parengtiniai turai ir finalai

7.8.1 Visose klasėse ir visose bėgimo rungtyse turi būti vykdomi parengtiniai turai ir finalai, jei yra pakankamas dalyvių skaičius.

7.8.2 Tarptautinių kontinentinio, pasaulinio ar parolimpinio lygio renginių metu B1 ir B2 grupių finalai 100m, 200m ir 400m rungtyse, jei įmanoma, turi būti bėgami kaip dvejos lenktynės (A finalas ir B finalas). Apdovanojant medaliais ir suteikiant titulus bei patvirtinant galutinę padėtį rezultatų lentelėje A finalo rezultatai laikomi svarbesni už B finalo rezultatus, nekreipiant dėmesio į pasiektus laikus.

7.8.3 Pusfinaliai B1 ir B2 grupių 100-400m rungtyse taikomi tam, kad būtų nustatyti sportininkai, patenkantys į A finalus (atsižvelgiant į padėtį ir laikus). Sportininkai, pusfinaliuose užėmę kitas žemesnes keturias vietas, dalyvauja B finaluose. Remiantis 7.8.2 punktu, bus atrinkti aštuoni sportininkai kaip finalininkai.

7.8.4 Maksimaliai bėgimo rungtyse gali dalyvauti tiek sportininkų (neskaitant lyderių):
B1    B2    B3
100    4#    4    8
200    4    4    8
400    4    4    8
800    4/5*    5*    8
1500    6    8    10
5000    10    10    20
10000    10    10    20

*Priklausomai nuo startinio pasiruošimo
#Individualiuose bėgimuose laikui maksimalus leistinas skaičius yra 6.

7.8.5    Kvalifikacijos sąlygos, nurodytos žemiau, taikomos parengtiniuose turuose ir finaluose, nebent IBSA paskirtas čempionato techninis delegatas sutiktų kitaip:

B1 100-400m  ir  B2 100-400m

5-8 dalyviai    1 vietą užėmęs dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į A finalą
Kiti 4, užėmę keturias žemesnes vietas pagal laiką, patenka į B finalą
9-12 dalyvių    1-2 vietas užėmę trijuose parengtiniuose bėgimuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
13-16 dalyvių    1 vietą užėmęs keturiuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
1 vietą užėmę pusfinaliuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į Finalą
B3 100-1500m

9-16 dalyvių    1-3 vietas užėmę dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į Finalą
17-24 dalyviai    1-4 vietas užėmę trijuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
1-3 vietas užėmę pusfinaliuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į Finalą
25-32 dalyviai    1-3 vietas užėmę keturiuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
B1 ir B2 800m (tariant, kad viename bėgime bėga penki bėgikai)

6-10 dalyvių    1-2 vietas užėmę dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 1 greičiausias pralaimėjęs patenka į Finalą
11-15 dalyvių    1-2 vietas užėmę trijuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
1-2 vietas užėmę pusfinaliuose ir 1 greičiausias pralaimėjęs patenka į Finalą
16-20 dalyvių    1-2 vietas užėmę keturiuose parengtiniuose bėgimuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
1-2 vietas užėmę pusfinaliuose ir 1 greičiausias pralaimėjęs patenka į Finalą
B1 ir B2 1500m

7-12 dalyvių    1-2 vietas užėmę dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į Finalą
13-18 dalyviai    1-3 vietas užėmę trijuose parengtiniuose bėgimuose ir 3 greičiausi pralaimėję patenka į pusfinalius
1-2 vietas užėmę pusfinaliuose ir 2 greičiausi pralaimėję patenka į Finalą
B1 ir B2 5000-10000

11-20 dalyvių    1-3 vietas užėmę dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi patenka į Finalą
21-30 dalyviai    1-2 vietas užėmę 3 parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi patenka į Finalą
B3 5000-10000

21-40 dalyvių    1-8 vietas užėmę dviejuose parengtiniuose bėgimuose ir 4 greičiausi patenka į Finalą

7.9    Chronometražas

7.9.1 Atsižvelgiant į tai, kad visų regėjimo grupių sportininkams yra sunku įžiūrėti laiką, rodomą ekranuose šalia bėgimo takelio, treneriams leidžiama pranešinėti laiką sportininkams, bėgantiems 800m ir ilgesnius nuotolius, tačiau tai turi būti daroma už bėgimo takelių ribų.

8    Šuolių varžybos

8.1 Šuolis į tolį ir trišuolis

8.1.1 Lydinčiųjų ir/arba šauklių pagalba gali naudotis tik B1 ir B2 grupių sportininkai. Žr.6.1 (viršuje).
8.1.2 Atsispyrimo zona B1 ir B2 sportininkams turi būti 1 m x 1.22 m stačiakampis, paruoštas taip (panaudojant talko miltelius ar šviesų smėlį, kt.), kad sportininkas šioje zonoje paliktų savo atsispiriančios kojos atspaudą.

PASTABA: Saugumo sumetimais rekomenduojama, kad minimalus atstumas nuo įsibėgėjimo takelio ašies iki šuoliaduobės kraštų būtų 1.75 m. Jei neįmanoma laikytis šio nurodymo, tai IBSA techninis pareigūnas turi teisę reikalauti imtis kokių nors papildomų saugumo priemonių renginio metu.

8.1.3 B1 ir B2 sportininkų šuolio ilgis matuojamas  nuo  nusileidimo taško šuoliaduobėje iki artimiausio atsispiriančios kojos atspaudo. Jei sportininkas pakyla ne atsispyrimo zonoje, bet prieš ją, tai matuojama nuo nusileidimo taško šuoliaduobėje iki atsispyrimo zonos krašto, esančio arčiau šuoliaduobės.

8.1.4 Atsispyriant atsispyrimo zonoje taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir atsispiriant nuo lentos (t.y. sportininkui darant šuolį draudžiama savo pėdą nors kiek iškišti iš/ar peržengti atsispyrimo zonos krašto, esančio arčiausiai šuoliaduobės).

PASTABA: Darant trišuolį taisyklės reikalauja, kad atsispyrimas ir nusileidimas šuoliaduobėje būtų atliktas nustatytose ribose, kurios nurodytos čia modifikuotose IAAF taisyklėse. Nėra reikalaujama, kad tarpinės šuolio fazės būtų atliktos įsibėgėjimo takelio ribose, su sąlyga, kad sportininkas sėkmingai nusileis šuoliaduobėje.

8.1.5 Minimalūs atstumai nuo atsispyrimo zonos ar lentos iki šuoliaduobės turi būti tokie:

B1, B2 šuolis į tolį        1 metras
B1 trišuolis            9 metrai
B2 trišuolis            11 metrų
B3 trišuolis            11 metrų

PASTABA: tikslūs atstumai nuo lentos iki šuoliaduobės bus nustatyti kiekvienoms varžyboms atskirai, konsultuojantis su IBSA techniniu pareigūnu.

8.1.6 Jei kuriam nors varžybų dalyviui darant šuolio į tolį ar trišuolio bandymą reikalingas žodinis laikrodžio paleidimo patvirtinimas, tai turi būti paskirtas teisėjas, teikiantis tokią informaciją.

8.2 ŠUOLIS Į AUKŠTĮ

8.2.1 B1 šuolininkams prieš įsibėgėjimą leidžiama liesti skersinį kaip pagalbinę orientavimosi priemonę. Jei taip darydamas sportininkas nustumia/išjudina skersinį, tai šis jo veiksmas nelaikomas šuolio bandymu.

8.2.2 B1 ir b2 sportininkams leidžiama naudotis šauklio, teikiančio garsinę orientaciją, pagalba. Šauklys turi stovėti tokioje pozicijoje, kuri netrukdo renginio teisėjams.

8.2.3 B2 šuolininkams leidžiama pritaisyti kokią nors pagalbinę vizualią priemonę prie skersinio. Tai turi būti patvirtinta atsakingo techninio pareigūno.

9. METIMO VARŽYBŲ TAISYKLĖS

9.1 Lydinčiųjų ir/arba šauklių pagalba gali būti audotis tik B1 ir B2 grupių metikai. Žr.6.1

9.2 B1 ir B2 grupių sportininkai, kur reikia, į metimo sektorių ar įsibėgėjimo takelį turi būti atvedami lydinčiojo asmens.

9.3 Lydinčiojo užduotis yra padėti sportininkui (–ei) susiorientuoti metimo sektoriuje ar įsibėgėjimo takelyje prieš atliekant metimo bandymą. Lydintysis privalo nueiti nuo įsibėgėjimo takelio ar išeiti iš metimo zonos prieš pradedant metimą.

9.4 B1 ir B2 grupių sportininkams leidžiama naudotis garsine orientacija prieš, po metimo bandymo ir metimo bandymo metu.

9.5 B1 ir B2 grupių sportininkus galima palydėti iš metimo zonos ar nuo bėgimo takelio tik po to, kai teisėjai nusprendė, ar bandymas sėkmingas ar ne.

9.6 Jei rungties teisėjas nusprendžia, kad lydintysis, teikiantis garsinę orientaciją, yra nesaugioje vietoje, teisėjas gali pareikalauti lydintįjį pasitraukti.

10. PENKIAKOVĖS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

10.1 Penkiakovės varžybos vykdomos vieną dieną ir tokia tvarka:

Vyrai:        šuolis į tolį, ieties metimas, 100m, disko metimas, 1500m
Moterys:    šuolis į tolį, rutulio stūmimas, 100m, disko metimas, 800m

Skaičiuojant rezultatus naudojamasi IAAF Taškų skaičiavimo lentelėmis, išskyrus moterų disko metimo rungtį ir 100m, kurioms naudojamos lentelės, pateiktos A Priede.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt