main image

LASF įstatai

LIETUVOS AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1. Organizacijos pavadinimas – Lietuvos aklųjų sporto federacija.
1.1. Lietuvos aklųjų sporto federacija (toliau vadinama federacija) yra nevyriausybinė sporto organizacija, vadovaujanti ir koordinuojanti savo noru apsijungusius aklųjų ir silpnaregių sporto klubus.
1.2. Federacijos steigėjai yra sporto klubai, turintys juridinio asmens statusą. Federacijos teisinė forma – asociacija.
1.3. Federacija yra juridinis asmuo, kuris nuo įstatų įregistravimo dienos savo veikloje naudojasi visomis juridinio asmens teisėmis ir pareigomis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, sporto, neįgaliųjų socialinės integracijos, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei federacijos įstatais.
1.4. Už savo prievoles federacija atsako savo turtu. Federacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už jos prievoles. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
1.5. Federacijos buveinė yra adresu: Labdarių 7/Totorių 11, LT-01120 Vilnius.
1.6. Federacija yra IBSA (Tarptautinė aklųjų sporto asociacija), IBCA (Tarptautinė Brailio šachmatų asociacija), Lietuvos Parolimpinio komiteto kolektyvinis narys ir gali turėti juose savo atstovus.

 

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Federacijos tikslas – koordinuoti visų aklųjų ir silpnaregių sporto organizacijų Lietuvos Respublikoje veiksmus ir pastangas plėtojant aklųjų ir silpnaregių sportą, sudaryti joms lygias sąlygas dalyvauti čempionatuose, kitose varžybose, organizuoti respublikos aklųjų ir silpnaregių rinktinių parengimą ir atstovauti Lietuvai Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose.
2.2. Federacija, įgyvendindama savo tikslus, sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius:

2.2.1. propaguoja, vysto ir diegia kūno kultūrą, pritaikytą aklųjų ir silpnaregių sveikatos išsaugojimui, darbingumo grąžinimui ir reabilitavimui;
2.2.2. plėtodama aklųjų ir silpnaregių sportą, prisideda vykdant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto programą;
2.2.3. rengia aklųjų ir silpnaregių sporto ilgalaikę plėtojimo programą ir ją įgyvendina;
2.2.4. rengia Lietuvos Respublikos aklųjų ir silpnaregių čempionatus ir kitus sportinius renginius;
2.2.5. registruoja aklųjų ir silpnaregių rekordus;
2.2.6. organizuoja respublikos aklųjų ir silpnaregių rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;
2.2.7. prireikus tarpininkauja ir padeda sporto organizacijoms, sportininkams, treneriams sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su respublikos bei užsienio organizacijomis;
2.2.8. renka, kaupia bei periodikoje, literatūroje, dailėje, kino ir videofilmuose įamžina aklųjų ir silpnaregių sporto istoriją;
2.2.9. tvarko aklųjų ir silpnaregių sporto plėtojimo apskaitą, nustatyta tvarka teikia informaciją Kūno kultūros ir sporto departamentui;
2.2.10. gina federacijos narių teises ir jiems atstovauja;
2.2.11. atstovauja aklųjų ir silpnaregių sporto interesams atitinkamose tarptautinėse sporto organizacijose
2.2.12. teikia aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užimtumo paslaugas.

 

3. FEDERACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Federacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse ir federacijos įstatuose.
3.2. Federacija turi teisę organizuoti sporto varžybas, rengti paskaitas, seminarus, mokymus, kursus bei praktinius kūno kultūros užsiėmimus, nuomoti bei nuomotis patalpas, sportinį inventorių, pirkti, nuomoti, gauti panaudai ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, vykdyti reklamą.
3.3. Federacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti paramą.

 

4. FEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Federacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti aklųjų ir silpnaregių sporto klubai, raštiškai pateikę Vykdomajam komitetui pareiškimus dėl įstojimo į federaciją bei sumokėję stojamąjį nario mokestį.
4.2. Federacijos Vykdomasis komitetas dėl sporto klubo priėmimo į federacijos narius turi priimti atitinkamą sprendimą per tris mėnesius nuo pareiškimo pateikimo datos.
4.3. Už didelius nuopelnus aklųjų ir silpnaregių sportui federacijos Vykdomojo komiteto sprendimu į federaciją garbės nariais gali būti priimti atskiri fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir gyvenamosios vietos. Garbės nariai gali dalyvauti federacijos Vykdomojo komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės.
4.4. Narys turi tokias teises:

4.4.1. dalyvauti ir balsuoti federacijos visuotiniame narių susirinkime-konferencijoje (toliau įstatuose – konferencija);
4.4.2. naudotis federacijos teikiamomis paslaugomis;
4.4.3. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka susipažinti su federacijos dokumentais ir gauti visą federacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.4.4. bet kada išstoti iš federacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip federacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.4.5. skirti savo atstovą į federacijos Vykdomąjį komitetą ir jį atšaukti;
4.4.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.5. Federacijos nariai privalo:
4.5.1. vykdyti federacijos valdymo organų nutarimus;
4.5.2. laikytis federacijos įstatų;
4.5.3. laiku mokėti nario mokesčius.

4.6. Federacijos nariai, nesilaikantys federacijos įstatų, Vykdomojo komiteto nutarimu gali būti pašalinti iš federacijos narių. Vykdomojo komiteto sprendimą galima apskųsti konferencijai.

 

5. FEDERACIJOS ORGANAI, JŲ STRUKTŪRA, RINKIMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

5.1. Federacijos organai yra konferencija, kolegialus valdymo organas – Vykdomasis komitetas, vienasmenis valdymo organas yra federacijos vadovas – prezidentas.
5.2. Federacijos konferencija yra aukščiausias organas. Konferencijos šaukiamos kiekvienais metais. Ataskaitines – rinkimines konferencijas vykdomasis komitetas šaukia kas ketveri metai (parolimpiniais metais po įvykusių žaidynių). Neeilinės konferencijos šaukiamos ne mažiau kaip pusės federacijos narių, revizijos komisijos reikalavimu arba federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.
5.3. Federacijos Vykdomasis komitetas posėdyje nustato konferencijos sušaukimo datą, patvirtina narių atstovavimo savo kolektyvams kvotą ir ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius raštu informuoja savo narius. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Visi federacijos nariai deleguoja į konferenciją po vienodą atstovų skaičių.
5.4. Konferencijos kompetencijai priskiriama:

5.4.1. keisti federacijos įstatus;
5.4.2. rinkti federacijos prezidentą (kandidatūros į prezidento pareigas teikiamos ne vėliau kaip 2 savaitės iki ataskaitinės – rinkiminės konferencijos pradžios raštu), viceprezidentą ir Vykdomojo komiteto narius, atsakingus už atskirų sporto šakų plėtojimą;
5.4.3. tvirtinti federacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5.4.4. priimti sprendimą dėl federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.4.5. nustatyti Vykdomojo komiteto narių, kurį sudaro prezidentas, viceprezidentas ir nariai, kurie atstovauja kiekvienam sporto klubui ir kiekvienai sporto šakai, skaičių. Atstovavimas kiekvienam sporto klubui patvirtinamas sporto klubams pasiūlius savo atstovus. Jeigu į federacijos Vykdomąjį komitetą pasiūlytieji sporto klubų atstovai sutinka papildomai atstovauti ir kuriai nors sporto šakai, kurių varžybas organizuoja  federacija, tai tos sporto šakos atstovai papildomai į Vykdomąjį komitetą nerenkami. Vykdomojo komiteto nariai, atsakingi už sporto šakų plėtojimą, renkami konferencijos delegatams pasiūlius. Jeigu pasiūlytas kandidatas į Vykdomojo komiteto narius, atsakingas už kurios nors sporto šakos plėtojimą, nesurenka paprastos konferencijos delegatų balsų daugumos, tai turi būti siūlomas kitas kandidatas. Kitai kadencijai neišrinkus buvusių samdomų darbuotojų arba jiems atsistatydinus dėl svarbios priežasties išmokama išeitinė pašalpa Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka;
5.4.6. rinkti asmenis į federacijos vadovaujančius organus, kurie dėl svarbių priežasčių nedalyvauja konferencijoje ir yra pateikę raštišką sutikimą būti išrinktais;
5.4.7. rinkti delegatus į Lietuvos Parolimpinio komiteto generalinę asamblėją arba įgalioti tai atlikti Vykdomąjį komitetą;
5.4.8. rinkti revizijos komisiją ir nustatyti jos narių skaičių;
5.4.9. tvirtinti ilgalaikę veiklos programą;
5.4.10. išklausyti ir tvirtinti Vykdomojo komiteto ir revizijos komisijos ataskaitas;
5.4.11. spręsti kitus pagrindinius federacijos veiklos klausimus.
5.5. Federacijos Vykdomąjį komitetą sudaro prezidentas, viceprezidentas po vieną kiekvieno sporto klubo atstovą ir konferencijoje išrinkti sporto šakų atstovai.
5.6. Federacijos Vykdomasis komitetas posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Posėdis teisėtas, kai dalyvauja daugiau pusės Vykdomojo komiteto narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant po lygiai balsų, lemia pirmininkaujančiojo balsas.
5.7. Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:
5.7.1. tvirtina Prezidento ataskaitą federacijos ataskaitinei-rinkiminei konferencijai;
5.7.2. įgyvendina konferencijos nutarimus;
5.7.3. sprendžia priėmimo į federacijos narius ir pašalinimo iš jų tvarką;
5.7.4. nustato federacijos narių stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį bei mokėjimo tvarką;
5.7.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.7.6. nustato federacijos samdomų darbuotojų etatų sąrašą ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
5.7.7. tvirtina metų sporto renginių kalendorių;
5.7.8. nustato konferencijos delegatų kvotas;
5.7.9. tvirtina išvykstančiųjų į tarptautines varžybas Lietuvos Respublikos aklųjų ir silpnaregių įvairių sporto šakų delegacijų sudėtį;
5.7.10. tvirtina varžybų nuostatus ir Lietuvos Respublikos aklųjų ir silpnaregių įvairių sporto šakų rinktinių pasirengimo programas;
5.7.11. koordinuoja federacijos narių darbą Respublikoje;
5.7.12. tvirtina aklųjų ir silpnaregių įvairių sporto šakų rinktinių sąrašus;
5.7.13. tvirtina aklųjų ir silpnaregių įvairių sporto šakų rinktinių vyriausiuosius trenerius;
5.7.14. renka geriausius metų sportininkus;
5.7.15. skatina: federacijos visuomeninį aktyvą, sporto organizatorius – už aktyvų ir gerą darbą; trenerius – už sėkmingą komandų ir pavienių sportininkų paruošimą atsakingoms varžyboms; sportininkus – už ženklius rezultatus;
5.7.16. tvirtina sportinės etikos nuostatus ir skiria nuobaudas už sportinės etikos nuostatų pažeidimus;
5.7.17. kartu su sporto klubais organizuoja sportinius sveikatingumo renginius, sporto šventes, respublikos, Baltijos šalių, tarptautines oficialias ir draugiškas varžybas, treniruočių stovyklas;
5.7.18. sprendžia įvairių sporto šakų rinktinių narių aprūpinimo sportiniu inventoriumi klausimus;
5.7.19. organizuoja kūno kultūros ir sporto organizatorių, trenerių, teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvavimą mokslinėse konferencijose;
5.7.20. tvirtina teisėjų kvalifikaciją, jeigu tam neprieštarauja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;
5.7.21. rūpinasi aklųjų ir silpnaregių vaikų bei moksleivių kūno kultūra ir sportu;
5.7.22. bendradarbiaudama su aukštosiomis mokyklomis rūpinasi aklųjų ir silpnaregių sporto specialistų rengimu;
5.7.23. išklauso ataskaitas apie sporto klubų darbą, konsultuoja ir prireikus teikia jiems metodinę paramą;
5.7.24. remia rekreacinį aklųjų ir silpnaregių sportą.

5.8. Prezidentas yra vienasmenis federacijos valdymo organas.
Prezidentu turi būti  fizinis asmuo, galintis eiti tokias pareigas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Prezidentą renka konferencija. Kandidatūras Prezidento rinkimui siūlo konferencijos delegatai. Rinkimai vykdomi slaptu arba atviru balsavimu.
Apie Prezidento kadencijos metu nuveiktą darbą Prezidentas kiekvienais metais atsiskaito konferencijai, o kas ketveri metai rinkiminei konferencijai. Prezidento atlyginimą nustato Vykdomasis komitetas, o darbo sutartį su juo pasirašo konferencijos įgaliotas asmuo. Darbo ginčai tarp Prezidento ir federacijos nagrinėjami teisme.
Prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Federacijos įstatais, konferencijos sprendimais, Vykdomojo komiteto sprendimais.
Prezidentas organizuoja kasdieninę federacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
Prezidentas vadovauja federacijos darbui, pirmininkauja Vykdomojo komiteto posėdžiams, atstovauja federacijai kitose organizacijose, pasirašo dokumentus, yra kreditų valdytojas.
Prezidentas turi veikti sąžiningai ir protingai, taip pat būti lojalus federacijai ir laikytis konfidencialumo. Jis privalo vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti federacijos interesams.
5.9. Viceprezidentas renkamas atviru balsavimu prezidento teikimu ir pavaduoja prezidentą jam nesant.
5.10. Generalinis sekretorius yra samdomas darbuotojas. Darbo sutartį su juo pasirašo prezidentas. Generalinis sekretorius atsako už federacijos sekretoriato darbą pagal patvirtintus pareiginius nuostatus.
5.11. Revizijos komisija renkama atviru balsavimu siūlant delegatams ir tikrina finansinę ir ūkinę federacijos veiklą. Revizijos komisija apie savo veiklą atsiskaito rinkiminei federacijos konferencijai. Revizijos komisijos nariai negali būti Vykdomojo komiteto nariais.

 

6. TURTAS IR LĖŠOS, JŲ PANAUDOJIMAS

6.1. Federacijos turtą ir lėšas sudaro:

6.1.1. stojamieji ir kasmetiniai nario mokesčiai;
6.1.2. valstybės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti;
6.1.3. lėšos, gautos iš įstatymais leidžiamos ūkinės veiklos;
6.1.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, rėmėjų įnašai, parama, dovanos;
6.1.5. kitos lėšos ir turtas, įsigyti nepažeidžiant įstatymų.

6.2. Federacijos lėšos ir turtas naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.3. Federacijos lėšos laikomos banke. Finansinius dokumentus pasirašo prezidentas ir finansininkas arba kiti įgalioti asmenys.
6.4. Federacija, priklausomai nuo turimų lėšų kiekio, gali turėti neribotą etatinių darbuotojų skaičių.
6.5. Federacija nustatyta tvarka privalo pateikti finansinės veiklos deklaraciją, kitas statistines žinias valstybinėms institucijoms, taip pat leisti joms atlikti patikrinimus.

 

7. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE FEDERACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

7.1. Dokumentai ir kita informacija federacijos nariams pateikiama raštu ar elektroniniu paštu pagal Vykdomojo komiteto nustatytą tvarką.

 

8. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

8.1. Federacija skelbia visus pranešimus nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų numatytais atvejais bei terminais, įteikdama pranešimus pasirašytinai, išsiųsdama registruotu laišku arba dienraštyje “Lietuvos žinios”, kuriame taip pat skelbiami federacijos pranešimai, kuriuos teisės aktai įpareigoja skelbti spaudoje.
8.2. Už pranešimų paskelbimą atsako federacijos Vykdomasis komitetas arba įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo, jeigu kitaip nebus nuspręsta aukštesniojo federacijos organo.

 

9. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Federacija teisės aktų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Federacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
9.2. Sprendimą dėl federacijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima Vykdomasis komitetas paprasta balsų dauguma. Vykdomasis komitetas paprasta balsų dauguma tvirtina federacijos filialo nuostatus. Patvirtinus filialo nuostatus, federacijos prezidentas skiria bei sudaro darbo sutartį su filialo vadovu, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.
9.3. Sprendimą dėl federacijos atstovybės steigimo ir jos veiklos nutraukimo priima federacijos Vykdomasis komitetas.
9.4. Federacija atsako už savo filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

 

10. FEDERACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Federacijos įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Vykdomasis komitetas.
10.2. Federacijos įstatų projektą ruošia Vykdomojo komiteto sudaryta darbo grupė.
10.3. Federacijos įstatus tvirtina konferencija 2/3 balsų dauguma.

Įstatai pakeisti vadovaujantis 2008 m. gruodžio 13 d. VII LASF Konferencijos protokolo sprendimu.

LASF Konferencijos vardu:
____________________________________________________________
LASF prezidentas Linas Balsys, veikiantis pagal VII LASF Konferencijos,
įvykusios 2008 m. gruodžio 13 d., protokolo sprendimą.

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt